จ๊อบ พลัส : บริการงานแปล

ขั้นตอนการบริการแปลเอกสาร
 


ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการให้เสนอราคา

และแจ้งเงื่อนไขต่างๆ
 


จัดทำใบเสนอราคาส่งลูกค้า
 


สรุปราคาและรับการยืนยันออเดอร์จากลูกค้า
 


ทำสัญญากับลูกค้าในการแปลเอกสาร
 


กำหนดผู้แปลหรือทีมแปล
 


กรณีแปลเป็นทีม เรียกประชุมทีมผู้แปล
 


เริ่มงานแปลเอกสาร
 


พิสูจน์อักษรและตรวจสอบความถูกต้องของความหมาย

(ช่วงกลางและช่วงปลาย)
 


Feed Back แก่ผู้แปลและให้ดำเนินการแก้ไข

(ช่วงกลางและช่วงปลาย)
 


ส่งเอกสารที่แปลแล้วให้ลูกค้า

เก็บรักษาเอกสาร/ ข้อมูลของลูกค้าไว้ 30 วันหรือ

ตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า
 


เรียกเก็บค่าบริการ
 


ลูกค้าตรวจสอบเอกสารและ Feed Back มายังจ๊อบ พลัส


 

สำหรับท่านที่สนใจบริการแปลเอกสารของจ๊อบ พลัส
ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่
คุณเจี๊ยบ
อีเมล์: intira@jobpluz.com หรือ jobpluz@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02 640 8383
หมายเลขโทรสาร 02 640 8384Web Design by EzyWebSolutions.com