จ๊อบ พลัส : บริการงานแปล

จุดเด่นของ ๊อบพลัส
งานแปลคุณภาพสูง ราคาย่อมเยา และรวดเร็วทันใจ


1. จ๊อบ พลัส แบ่งกลุ่มผู้แปลในสาขาเฉพาะต่างๆ ไว้ ตามความถนัดเฉพาะทางของผู้แปล ผู้ตรวจและผู้พิสูจน์อักษร เพื่อวางตัวผู้แปลหรือจัดทีมผู้แปลให้ได้สอดคล้องกับเอกสารงานแปลแต่ละครั้ง เช่น

- สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
- กฎหมาย หนังสือสัญญา
- เครื่องกล เครื่องยนต์
- ไฟฟ้า, Optical
- วิทยาศาสตร์อาหาร
- ข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ISO, TS, JIS เป็นต้น

เมื่อได้รับการยืนยันการออเดอร์จากลูกค้าแล้ว ทางเราจะคัดเลือกผู้ที่มีความถนัดสาขาในการแปลนั้นๆ จากผู้แปลที่ลงทะเบียนไว้กับเรา 120 ท่าน

2. เราเสนอราคาที่ยุติธรรมทั้งต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยการตีราคาค่าแปลหน้าต่อหน้าในกรณีที่เอกสารที่ให้แปลมีจำนวนหน้าไม่เกิน 40 หน้า (ขนาด A4) และในการตีราคานั้นจะไม่มีการคิดเกินกว่าอัตราค่าบริการงานแปลเอกสาร ที่ทางเรากำหนดไว้

3. เพื่อให้ได้คุณภาพงานแปลที่ออกมาอย่างดีเยี่ยม สำหรับชุดงานแปลที่มีจำนวนมากและมีเวลาในการแปลที่สั้น (Short Lead Time) ทางเราจะจัดทีมผู้แปลอย่างเหมาะสมและกระจายงานแปลอย่างสมดุล โดยคำนึงถึงเรื่องการรักษา Lead Time คุณภาพและรักษาไว้ซึ่งความสอดคล้องของเนื้อหาทั้งหมดเป็นสำคัญ นอกจากนี้ โดยกระบวนการดังกล่าว จะส่งผลให้ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและการพิสูจน์อักษร ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

4. ในกรณีที่ต้องจัดทีมแปลงานตามที่กล่าวมาในข้อ 3 เรามีระบบการประสานงานภายในทีมผู้แปลเพื่อให้เกิดการสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวในเนื้อหางานแปลและเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกัน ระหว่างทีมผู้แปล โดยจะมีหัวหน้าทีมที่มีประสบการณ์การแปลอันยาวนานเป็นบุคคลหลักในการประสานงานการแปลทั้งหมด

5. เรามีทีมผู้จัดรูปแบบเอกสาร (Format) มืออาชีพ ผู้มีหน้าที่หลักในการจัดรูปแบบเอกสารของท่านออกมาสวยงามเหมือนกับต้นฉบับเอกสารงานแปลนั้น และยังช่วยให้ผู้แปลได้ใช้เวลาที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ในการแปลเอกสารโดยไม่กังวลใจหรือใช้เวลากับการจัดรูปแบบ

6. เราทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกรายหลังการส่งมอบงานแปล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงการทำงานของเราและคณะผู้แปลอยู่เสมอ

7. เราสะท้อน (Feedback) ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าสู่ผู้แปลอยู่เสมอ

8. เราสนับสนุนให้ผู้แปลได้พัฒนาทักษะและความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อการแปลอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น การแจ้งข่าวสารการอบรมขององค์กรอบรมต่างๆ การจัดอบรมการแปลในสังกัด (In-house Training) โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การให้รางวัลแก่ผู้แปลที่ได้รับการประเมินจากลูกค้าอย่างดี เป็นต้น

9. เราอัพเดทข้อมูล (Resume) ของผู้แปลอยู่เสมอ

10. เรามีระบบรักษาความลับของลูกค้ามิให้แพร่งพรายออกไปเนื่องจากการทำงานหรือโดยผู้แปล เช่น การทำสัญญารักษาความลับกับผู้แปล สัญญารักษาความลับกับลูกค้า การจำกัดพื้นที่ในการทำงานแปลของผู้แปล ระบบการเก็บ การทิ้งทำลายเอกสารหรือข้อมูลของลูกค้า เป็นต้น

11. เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการงานแปลเกิน 50 หน้าเป็นต้นไป เพื่อลูกค้าจะสามารถลดต้นทุน (Cost Down) ในส่วนของการแปลเอกสารได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

สำหรับท่านที่สนใจบริการแปลเอกสารของจ๊อบ พลัส ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ คุณนันทิดา

อีเมล์:                        nantida@jobpluz.com หรือ jobpluz@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์:      02 640 8383
หมายเลขโทรสาร:        02 640 8384
 Web Design by EzyWebSolutions.com