จ๊อบ พลัส : บริการล่ามแปลภาษา


แนะนำล่ามภาษาญี่ปุ่น จ๊อบ พลัส (จากล่ามที่ลงทะเบียนไว้มากกว่า 120 คน)

1. รหัส JP 16080825

เพศ ชาย อายุ 35 ปี
ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยโอซาก้าซังเกียว
ประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น 6 ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก (จากอดีต ถึงปัจจุบัน)
Supervisor (บริหารงานนำเข้า ส่งออก บีโอไอ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ (ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
ผู้จัดการอาวุโส (ด้านส่งเสริมการตลาด)
รวม 11 ปี

ความถนัดในงานล่าม
นำเข้า ส่งออก BOI การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูป
การล่ามเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการผลิตในโรงงาน เช่น การลดระยะเวลาการผลิต
ระบบ MRP และบาร์โค๊ดเข้ามาช่วยสามารถมองเห็นสต๊อก
ปรับเปลี่ยนพิกัดศุลกากรจากเดิมเป็นระบบ 10 หลัก
ระบบการทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับระบบการเดินพิธีการนำเข้า ส่งออกแบบไร้เอกสารของกรมศุลกากร
การปรับเปลี่ยนระบบบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมาย J-SOX
ISO9000, ISO14000, TPS, QAV
การล่ามเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์


2. รหัส JP 21050829

เพศ ชาย อายุ 30 ปี
ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 915 คะแนน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Tokyo Institute of Technology
ปริญญาโทสาขาวิศวกรรม Information Frontier มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น 9 ปี

ประสบการณ์ทำงานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก (จากอดีต ถึงปัจจุบัน)
Designing and constructing the IP-VPN (Internet Protocol - Virtual Private Network) network
Service to provide the network connection between branches around the world of MNC (Multi-Nation Company)
Computer network configuring (Cisco Router)
Division overall fixed asset control database configuring (Access)
Cylinder Sleeve casting line (QA, QC)
ISO 9001:2000
Cylinder Block/Head Casting and Machining
Combine Harvester machine Research & Development
รวม 6 ปี

ความถนัดในงานล่าม
Computer programming (Pascal, C, C++) for development level
Cisco router setting
Marketing, accounting and business negotiation
QC, QA, ISO9000, Problem Analysis, Production Control, Factory Management
Budget, Cost Control
BOI


3. รหัส JP 22110815

เพศ หญิง อายุ 29 ปี
ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 850 คะแนน

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีการบริหารธุรกิจเชิงการเกษตร
Tokyo University of Agriculture, Japan
ปริญญาโท MBA ภาคภาษาอังกฤษ ม.รามคำแหง
ประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น 4 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก (จากอดีต ถึงปัจจุบัน)
ล่ามด้านวิศวกรรมการผลิต รวมถึง การติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ จิ๊กที่ใช้ในการผลิต
การลดต้นทุน และควบคุมงบประมาณ (Expense and KPI control)
Back office

ความถนัดในงานล่าม
การล่ามแบบ Real Time ในที่ประชุมทางโทรทัศน์ โทรศัพท์
ล่ามด้านวิศวกรรมการผลิต รวมถึง การติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ จิ๊กที่ใช้ในการผลิต
การลดต้นทุน และควบคุมงบประมาณ (Expense and KPI control)


 


Web Design by EzyWebSolutions.com