จ๊อบ พลัส : บริการล่ามแปลภาษา


อัตราเริ่มต้นสำหรับค่าล่ามภาษารายวัน
าษาที่ล่าม

รึ่งวัน
(4 ั่วโมง)

1 ัน
(8 ั่วโมง)

่วงเวลา
(่อชั่วโมง)

ค่าเดินทาง

Thai - English 3,500 6,500 500

ขึ้นอยู่กับ
ระยะทาง

Thai - English - Hindu 4,000 7,000 550
Thai - Japanese 5,000 8,000 600
Thai - Japanese - English 6,000 9,000 700
Thai - Chinese 3,500 6,500 500
Thai - Chinese - English 4,300 7,500 600
Thai - Vietnamese 4,000 7,000 550
Thai - Vietnamese - English 5,000 8,000 600
Thai - Spanish 6,000 9,000 700
Thai - Spanish - English 7,000 10,000 800
English - Japanese (Native Speaker) 8,500 15,000 1,200
Portuguese - Japanese (Native Speaker) 13,000 20,000 1,500
Other Languages

                เสนอราคาเป็นครั้งไป


เงื่อนไขพิเศษ

1. กรณีการจ้างล่ามกะบ่าย จะมีค่ากะบ่ายเพิ่ม (ต่อวัน) คิดเป็น 10 % ของค่าล่าม
2. กรณีการจ้างล่ามกะดึก จะมีค่ากะดึกเพิ่ม (ต่อวัน) คิดเป็น 15 % ของค่าล่าม
3. กรณีที่เป็นการล่ามพิธีการ อัตราค่าบริการจะเพิ่มขึ้นจากข้างต้นเล็กน้อย
4. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

อัตรานี้มีผลใช้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555Web Design by EzyWebSolutions.com