จ๊อบ พลัส : บริการล่ามแปลภาษา


่วมงานกับเรา

ไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติ หรือสัญชาติใด หากท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพูด อ่าน เขียนในภาษาที่สอง รองจากภาษาแม่ของตนเป็นอย่างดี และมีความสนใจจะร่วมงานกับ
จ๊อบ พลัส ในการเป็นล่ามแปลภาษาต่างๆ  ท่านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกล่ามกับจ๊อบ พลัส ได้
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้


กรอกประวัติการศึกษาและการทำงานของท่าน
ลง
แบบฟอร์มการสมัครงานของเรา และส่งกลับมาที่ จ๊อบ พลัส
Jobpluz@gmail.com
 

เจ้าหน้าที่ จ๊อบ พลัส ติดต่อไป เพื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์


หากผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จ๊อบ พลัส
จะนัดวันเพื่อมาสอบข้อเขียนที่บริษัท

 


กรณีผ่านการสอบข้อเขียน ผู้สมัครจะลงทะเบียนเป็นล่ามภาษากับ
จ๊อบ พลัส
อย่างเป็นทางการ
 


ล่ามภาษาของจ๊อบ พลัสทำความเข้าใจกับระเบียบปฏิบัติ
ในการร่วมงานกับ
จ๊อบ พลัส

 


ล่ามภาษาของ จ๊อบ พลัส จะได้รับข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ในการล่าม
 


และได้สิทธิ์เข้าอบรม สัมมนากับ จ๊อบ พลัส
พร้อมด้วยสิทธิพิเศษอื่นๆ

  Web Design by EzyWebSolutions.com