จ๊อบ พลัส : บริการล่ามแปลภาษา


จุดเด่นของ จ๊อบ พลัส

งานส่งล่ามรายวัน

1. จ๊อบ พลัส แบ่งกลุ่มล่ามสาขาเฉพาะต่างๆ ตามความถนัดของล่าม หรือประสบการณ์ที่ล่ามแต่ละคนมีมายาวนาน เพื่อจัดหางานล่ามได้ตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า เช่น
- สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
- กฎหมาย
- เครื่องกล เครื่องยนต์
- ไฟฟ้า, Optical
- วิทยาศาสตร์อาหาร
- ข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ISO, TS, JIS เป็นต้น

2. เราทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อย 2 ระยะ คือช่วงระหว่างการจ้างงานและหลังเสร็จสิ้นการจ้างงาน เพื่อปรับปรุงการบริการของเราและการทำงานของล่ามอยู่เสมอ

3. เราสะท้อน (Feedback) ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าสู่ล่ามอยู่เสมอ เพื่อล่ามจะสามารถปรับปรุงการล่ามได้อย่างดีอยู่เสมอ

4. เราสนับสนุนให้ล่ามได้พัฒนาทักษะ ความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อการล่ามอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น การแจ้งข่าวสารการอบรมขององค์กรอบรมต่างๆ การจัดอบรมล่ามในสังกัด (In-house Training) โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (เช่น เรื่องจรรยาบรรณ มารยาทในการเป็นล่าม) การให้รางวัลแก่ล่ามที่ได้รับการประเมินจากลูกค้าอย่างดี เป็นต้น

5. เราเน้นให้ล่ามได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าเป็นอย่างดี เสมือนล่ามเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทลูกค้า

6. เราอัพเดทข้อมูล (Resume) ของล่ามอยู่เสมอ

7. เรามีระบบรักษาความลับของลูกค้ามิให้แพร่งพรายออกไปเนื่องจากการทำงานหรือโดยการล่าม ผ่านการทำสัญญารักษาความลับกับล่ามและอื่นๆ

8. เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการล่ามเกิน 20 วัน เป็นต้นไป ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า อัตราค่าบริการล่าม


ติดต่อเรา

สำหรับท่านที่สนใจบริการล่ามรายวันของจ๊อบ พลัส ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่
คุณนันทิดาี้

อีเมล์:                      nantida@jobpluz.com หรือ jobpluz@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์:     02 640 8383
หมายเลขโทรสาร
:      02 640 8384Web Design by EzyWebSolutions.com